UPUTA GRAĐANIMA ZA OBRAĆANJE JAVNOJ USTANOVI PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Obaviještavamo građane da se za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 mogu obraćati Javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije putem elektroničke pošte zastitaprirode@zpv-sibenik.hr i putem pružatelja poštanskih usluga.

Za usmene upite iz djelokruga Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, građani se mogu obratiti svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati na telefonski broj 022 218 462.

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA

2020.


Objavljeno javno nadmetanje:
Uređenje infrastrukture posjetiteljskog centra
Više na LINKU.


16.12.2020.
Projektno-tehnička dokumentacija za javnu nabavu Uređenje infrastrukture posjetiteljskog centra, evidencijski broj nabave 2/20 JNMV:

GLAVNI PROJEKT ZA INFRASTRUKTURU POSJETITELJSKOG CENTRA
- Glavni projekt: "Infrastruktura na području Posjetiteljskog centara Kanal sv. Ante", zajednička oznaka projekta: KSA 25/2017, izmjena 5, glavni projektant Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ.

UREĐENJE OKOLIŠA POSJETITELJSKOG CENTRA
- Izvedbeni arhitektonski projekt: Uređenje okoliša „Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante“, zajednička oznaka projekta: MINERSKA, glavni projektant Nera Nejašmić Kozina, mag.ing.arch.et art.


Registar ugovora Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije

8. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

7. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

6. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

5. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

4. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

3. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

2. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

1. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2020.

 

2019.

Registar ugovora za 2019. godinu


Objavljeno javno nametanje:
Rekonstrukcija zgrada posjetiteljskog centra – Kanal sv. Ante
Više na LINKU.


Objavljeno javno nadmetanje:

Promocija projekta sa pripremom i izradom promotivnih materijala
Grupa 1 - priprema i izrada promo materijala
Grupa 2 - promocija projekta
Grupa 3 - web stranica
Više na LINKU.


XII IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.
XI IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.
X IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.
IX IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.
VIII IZMENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.
VII IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.


Obavijest e Račun
Obavijest e Račun


28.11.2019.
Projektno-tehnička dokumentacija za javnu nabavu Rekonstrukcija zgrada posjetiteljskog centra - Kanal sv. Ante, evidencijski broj nabave 2/19 JN-MV PROJEKTI - POSJETITELJSKI CENTAR


Objavljeno javno nadmetanje:

Usluga prijevoza posjetitelja brodom na relaciji Šibenik-tvrđava sv. Nikole-Šibenik

VI IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.

V IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.

IV IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.

III IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019. (25.02.)

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2019.

2018.

4. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU - JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Objavljeno javno nadmetanje MONITORING UŠĆA KRKE

3. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU - JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

2. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU - JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Izmjena dokumentacije o nabavi i troškovnika

Obavijest o nadmetanju, za postupak Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave Svetog Nikole

Projektna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole; Ev. Br.: 02/18 JN-MV

1. IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU

5. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

4. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

3. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

2. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

2016.

04.02.2016.
Plan nabave za 2016.g. Javna ustanova Priroda ŠKŽ

2015.

NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

25.03.2015.

Poziv za nadmetanje za postupak: Radovi uređenja pješačke staze i vidikovca, parkinga i pristupnog puta u kanjonu Čikole
Ovaj postupak javne nabave provodi se u sklopu ugovora GRANT CONTRACT IPA2007/HR/16IPO/001-040710 Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka

Popis gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova ZPV ŠKŽ ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi

 
Pravilnik bagatelne nabave

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 

ARHIVA

2014.

08.12.2014. II IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014

16.05.2014. I IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014 

23.12.2013. PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014.

2013.

PLAN NABAVE ZA 2013. GOD

2012.

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADOVE u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku
Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku
Broj ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040208
Natječaj KSAOP-W 01/2012
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE
NACRTI

2012. Plan nabave II izmjene

2012. Plan nabave I izmjene

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. GOD.

2011.

Plan nabave za 2011. god. II izmjene

Plan nabave za 2011. god. I izmjene

2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja za 2010.god

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info